Přednášky

Dr. Bjoern Ludwig

Současné a budoucí strategie v digitální ortodoncii: Od folií vyrobených v ordinaci po minišrouby ( TADs )

Vlivem různých faktorů došlo v naší společnosti, a konkrétně v ortodontické komunitě, k výraznému posunu směrem k digitalizaci a automatizaci. Důvody jsou jak ekonomické, tak personální. V uplynulém desetiletí se v oboru prosadily 3D skenery, 3D tiskárny a množství softwarových řešení, která si našla své místo nejen v každodenní klinické praxi, ale přinesla i efektivní výsledky ortodontické terapie podpořené vědeckými poznatky.

Dnes stojíme na prahu nové fáze, která přichází po průkopnických snahách a vede ke standardním postupům, přičemž výroba v ordinaci se stává ústředním principem moderní ortodoncie. Tento posun přináší několik výhod, posiluje efektivitu provozu a v konečném důsledku usnadňuje, nebo spíše umožňuje, zdokonalení ortodontické terapie. Přetrvává však výzva: bezproblémová integrace digitální ortodoncie při zachování základních a nepostradatelných ortodontických principů.

Cílem této prezentace je poskytnout klinické i vědecké informace o celém digitálním pracovním postupu od digitálního skenování až po 3D tisk. Zaměříme se na klíčové aplikace, jako jsou foliové aparáty, techniky nepřímého lepení a dočasná kotevní zařízení (TAD). Dále prozkoumáme nevyužitý potenciál méně uznávaných 3D aplikací, včetně selektivního laserového sváření (SLM), výroby retainerů na míru, výroby snímatelných ortodontických aparátů a řady dalších indikací. Tyto inovativní přístupy jsou připraveny překonat výzvy spojené s naší současnou situací v ortodoncií, a to vše při důsledném dodržování základních principů biologické integrity, estetických hledisek a etických norem.

Dr. Jan Streblov

Pacient s parodontitidou v ordinaci ortodontisty

Ortodontickou léčbu podstupují v poslední době ve zvýšené míře i dospělí pacienti a stoupá tak riziko, že jejich chrup bude postižen parodontitidou.
V přednášce se proto autor bude věnovat zjednodušené diagnostice za účelem odhalení parodontitidy u pacientů vyhledávajících ortodontickou léčbu a zasadí možné nálezy do kontextu nové klasifikace parodontitidy. V krátkosti shrne současné poznatky o etiologii a patofyziologii tohoto onemocnění a důsledky, které z nich vyplývají pro terapii. . Dále poskytne stručný přehled o současných postupech při léčbě parodontitidy včetně chirurgické terapie, a to jak resektivní, tak regenerativní. Závěrečná část pak bude patřit mezioborové spolupráci na nejnáročnějších případech s parodontitidou stage IV, kdy se prolíná ortodontická léčba s parodontologickou, implantologickou i protetickou terapií.

Prof. Ravindra Nanda

Děláme ortodoncii založenou na důkazech: biomechanika, foliové aparáty a dočasná kotevní zařízení
Ortodoncie je zcela jedinečná a odlišuje se od jiných oborů medicíny, zejména pokud jde o zavádění nových aparátů a postupů i modifikací stávajících způsobů léčby. Jak uvádí různé systematické přehledy a metaanalýzy, je to především důsledek velkého nedostatku randomizovaných a prospektivních studií. V ortodoncii výrobci téměř vždy uvádí na trh nové aparáty bez jakékoliv opory v podobě výzkumů a recenzovaných publikací. Přednáška se zaměří na to, jak byly do ortodontické praxe zavedeny foliové aparáty a dočasná kotevní zařízení (TADs), a to bez podpůrných dat o jejich účinnosti v léčbě ortodontických vad. Většina poznatků o biomechanice a výzkumu týkajícího se TADs byla předložena během několika málo let po jejich zavedení. Bohužel, v případě foliových aparátů tomu tak není. Vědecké studie týkající se fóliových aparátů se opozdily přibližně o 15 let po jejich uvedení do praxe. Až výzkum z posledních let prokázal omezenou účinnost konvenčních foliových aparátů u některých typů ortodontických pohybů, poukázal na omezení způsobená nesprávnou biomechanikou, nevhodnými attachmenty, tuhostí materiálu a problémy se spoluprací pacientů.
Tato prezentace se bude zabývat nedávným výzkumem a pokroky v mechanice a materiálech fóliových aparátů. Budou prezentovány také četné kazuistiky.

Dr. Camilla Molinari

Zkušenosti s Invisalign Smile Architect: inovativní řešení pro interdisciplinární plánování ortodonticko-protetické léčby
Moderní zubní lékařství se stále více zaměřuje na minimálně invazivní přístupy. Vždy ale musíme pečlivě vyhodnotit přínos takové terapie pro pacienta. S rozvojem nových metod, technologií a materiálů můžeme nabídnout terapeutické řešení, která respektují estetickou a funkční integritu. Vycházíme však z dobré diagnostiky a plánování.
Plánování řízené obličejem, takzvaně face-driven, zohledňuje skeletální a morfologické rysy k stanovení správného ortodontického a protetického léčebného plánu, ten je tak v souladu s rysy obličeje pacienta.
Takový přístup je o to důležitější, pokud řešíme složitější případy skeletálních a dentálních anomálií. Stejně tak ale u případů, kde se musíme vypořádat s tvarem a nebo velikostí zubů (velmi časté u horních laterálních řezáků).

Dr. Seung-Woo Yoo

Ortodontista jako výrobce
S rychlým rozvojem CADCAM technologie se možnost navrhování a výroby ortodontických pomůcek stala dostupnější než kdykoli předtím. Zejména díky 3D tiskárnám, které se staly velmi populárními a cenově dostupnými, jsme nyní schopni vytisknout některé aparáty přímo v naší ordinaci.

Na základě několika klinických příkladů bude popsán pracovní postup digitálního CADCAMu a budou diskutována i jeho omezení.

Dr. Maximilian Küffer

Pokročilé techniky léčby pomocí TAD a CAD/CAM aparátů v ortodoncii
Díky tiskárnám se selektivním laserovým tavením (SLM) vznikly inovativní klinické postupy a metodiky léčby. Tyto pokroky umožňují vytvářet individuální ortodontické aparáty a snižují potřebu standardních komponent. Kombinací s dočasnými kotevními zařízeními (TAD) přinášejí tyto kovem tištěné aparáty řadu výhod, pokud jde o účinnost a všestrannost léčby. Během této prezentace budou vyzdviženy současné techniky a procedurální cesty k zhotovení a použití skeletálního kotvení pomocí kovotiskových aparátů.

Dr. Alessandro Mario Greco DDS PhD

Invisalign léčba parodontálně kompromitovaných pacientů: elektivní přístup

Pacienti s postižením parodontu představují jednu z nejnáročnějších situací pro léčbu ortodontickým aparátem. Působení ortodontický síl může vyvolat trauma s resorpcí alveolární kosti, a to nejčastěji kvůli nežádoucí viklavosti zubů. Foliové aparáty eliminují vůli mezi rovnátkem a povrchem zubu, a proto mohou vedlejší účinky lépe kontrolovat. V rámci prezentace bude představen specifický protokol, ten je nezbytný k zamezení dalšího úbytku kosti a měl by být součásti ortodontického léčebného plánu. Tak lze zabránit vzniku dalších gingiválním recesů a dehiscenci kosti.

doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D.

Spolupráce parodontologa a ortodontisty (aneb v čem si můžeme pomoci)
Atrofické nebo zánětlivé postižení parodontu není v populaci ničím neobvyklým. Stejně tak je v současné době běžná ortodontická terapie nejen adolescentů ale i dospělých. Za jakých podmínek stavu parodontu ortodontickou terapii provádět a čeho se vyvarovat aby nedošlo k zhoršení dané situace? V čem spočívají limity a možnosti obou oborů ? Čím může pomoci parodontolog ortodontistovi a naopak? Kdy se jedná o zbytečnou léčbu (overtreatment) vedoucí pouze k prodloužení času terapie bez výsledného efektu? Na tyto každodenní otázky terapie se zaměří sdělení doplněné o ilustrativní kazuistiky.