Přednášky

Keynote přednášky

Prof. Ravindra Nanda

Děláme ortodoncii založenou na důkazech: biomechanika, foliové aparáty a dočasná kotevní zařízení
Ortodoncie je zcela jedinečná a odlišuje se od jiných oborů medicíny, zejména pokud jde o zavádění nových aparátů a postupů i modifikací stávajících způsobů léčby. Jak uvádí různé systematické přehledy a metaanalýzy, je to především důsledek velkého nedostatku randomizovaných a prospektivních studií. V ortodoncii výrobci téměř vždy uvádí na trh nové aparáty bez jakékoliv opory v podobě výzkumů a recenzovaných publikací. Přednáška se zaměří na to, jak byly do ortodontické praxe zavedeny foliové aparáty a dočasná kotevní zařízení (TADs), a to bez podpůrných dat o jejich účinnosti v léčbě ortodontických vad. Většina poznatků o biomechanice a výzkumu týkajícího se TADs byla předložena během několika málo let po jejich zavedení. Bohužel, v případě foliových aparátů tomu tak není. Vědecké studie týkající se fóliových aparátů se opozdily přibližně o 15 let po jejich uvedení do praxe. Až výzkum z posledních let prokázal omezenou účinnost konvenčních foliových aparátů u některých typů ortodontických pohybů, poukázal na omezení způsobená nesprávnou biomechanikou, nevhodnými attachmenty, tuhostí materiálu a problémy se spoluprací pacientů.
Tato prezentace se bude zabývat nedávným výzkumem a pokroky v mechanice a materiálech fóliových aparátů. Budou prezentovány také četné kazuistiky.

Dr. Alessandro Mario Greco DDS PhD

Invisalign léčba parodontálně kompromitovaných pacientů: elektivní přístup
Pacienti s postižením parodontu představují jednu z nejnáročnějších situací pro léčbu ortodontickým aparátem. Působení ortodontický síl může vyvolat trauma s resorpcí alveolární kosti, a to nejčastěji kvůli nežádoucí viklavosti zubů. Foliové aparáty eliminují vůli mezi rovnátkem a povrchem zubu, a proto mohou vedlejší účinky lépe kontrolovat. V rámci prezentace bude představen specifický protokol, ten je nezbytný k zamezení dalšího úbytku kosti a měl by být součásti ortodontického léčebného plánu. Tak lze zabránit vzniku dalších gingiválním recesů a dehiscenci kosti.

Dr. Bjoern Ludwig

Současné a budoucí strategie v digitální ortodoncii: Od folií vyrobených v ordinaci po minišrouby (TADs)
Vlivem různých faktorů došlo v naší společnosti, a konkrétně v ortodontické komunitě, k výraznému posunu směrem k digitalizaci a automatizaci. Důvody jsou jak ekonomické, tak personální. V uplynulém desetiletí se v oboru prosadily 3D skenery, 3D tiskárny a množství softwarových řešení, která si našla své místo nejen v každodenní klinické praxi, ale přinesla i efektivní výsledky ortodontické terapie podpořené vědeckými poznatky.
Dnes stojíme na prahu nové fáze, která přichází po průkopnických snahách a vede ke standardním postupům, přičemž výroba v ordinaci se stává ústředním principem moderní ortodoncie. Tento posun přináší několik výhod, posiluje efektivitu provozu a v konečném důsledku usnadňuje, nebo spíše umožňuje, zdokonalení ortodontické terapie. Přetrvává však výzva: bezproblémová integrace digitální ortodoncie při zachování základních a nepostradatelných ortodontických principů.
Cílem této prezentace je poskytnout klinické i vědecké informace o celém digitálním pracovním postupu od digitálního skenování až po 3D tisk. Zaměříme se na klíčové aplikace, jako jsou foliové aparáty, techniky nepřímého lepení a dočasná kotevní zařízení (TAD). Dále prozkoumáme nevyužitý potenciál méně uznávaných 3D aplikací, včetně selektivního laserového sváření (SLM), výroby retainerů na míru, výroby snímatelných ortodontických aparátů a řady dalších indikací. Tyto inovativní přístupy jsou připraveny překonat výzvy spojené s naší současnou situací v ortodoncií, a to vše při důsledném dodržování základních principů biologické integrity, estetických hledisek a etických norem.

Dr. Maximilian Küffer

Pokročilé techniky léčby pomocí TAD a CAD/CAM aparátů v ortodoncii
Díky tiskárnám se selektivním laserovým tavením (SLM) vznikly inovativní klinické postupy a metodiky léčby. Tyto pokroky umožňují vytvářet individuální ortodontické aparáty a snižují potřebu standardních komponent. Kombinací s dočasnými kotevními zařízeními (TAD) přinášejí tyto kovem tištěné aparáty řadu výhod, pokud jde o účinnost a všestrannost léčby. Během této prezentace budou vyzdviženy současné techniky a procedurální cesty k zhotovení a použití skeletálního kotvení pomocí kovotiskových aparátů.

Dr. Jan Streblov

Pacient s parodontitidou v ordinaci ortodontisty
Ortodontickou léčbu podstupují v poslední době ve zvýšené míře i dospělí pacienti a stoupá tak riziko, že jejich chrup bude postižen parodontitidou.
V přednášce se proto autor bude věnovat zjednodušené diagnostice za účelem odhalení parodontitidy u pacientů vyhledávajících ortodontickou léčbu a zasadí možné nálezy do kontextu nové klasifikace parodontitidy. V krátkosti shrne současné poznatky o etiologii a patofyziologii tohoto onemocnění a důsledky, které z nich vyplývají pro terapii. Dále poskytne stručný přehled o současných postupech při léčbě parodontitidy včetně chirurgické terapie, a to jak resektivní, tak regenerativní. Závěrečná část pak bude patřit mezioborové spolupráci na nejnáročnějších případech s parodontitidou stage IV, kdy se prolíná ortodontická léčba s parodontologickou, implantologickou i protetickou terapií.

Dr. Camilla Molinari

Zkušenosti s Invisalign Smile Architect: inovativní řešení pro interdisciplinární plánování ortodonticko-protetické léčby
Moderní zubní lékařství se stále více zaměřuje na minimálně invazivní přístupy. Vždy ale musíme pečlivě vyhodnotit přínos takové terapie pro pacienta. S rozvojem nových metod, technologií a materiálů můžeme nabídnout terapeutické řešení, která respektují estetickou a funkční integritu. Vycházíme však z dobré diagnostiky a plánování.
Plánování řízené obličejem, takzvaně face-driven, zohledňuje skeletální a morfologické rysy k stanovení správného ortodontického a protetického léčebného plánu, ten je tak v souladu s rysy obličeje pacienta.
Takový přístup je o to důležitější, pokud řešíme složitější případy skeletálních a dentálních anomálií. Stejně tak ale u případů, kde se musíme vypořádat s tvarem a nebo velikostí zubů (velmi časté u horních laterálních řezáků).

doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D.

Spolupráce parodontologa a ortodontisty (aneb v čem si můžeme pomoci) Atrofické nebo zánětlivé postižení parodontu není v populaci ničím neobvyklým. Stejně tak je v současné době běžná ortodontická terapie nejen adolescentů ale i dospělých. Za jakých podmínek stavu parodontu ortodontickou terapii provádět a čeho se vyvarovat aby nedošlo k zhoršení dané situace? V čem spočívají limity a možnosti obou oborů? Čím může pomoci parodontolog ortodontistovi a naopak? Kdy se jedná o zbytečnou léčbu (overtreatment) vedoucí pouze k prodloužení času terapie bez výsledného efektu? Na tyto každodenní otázky terapie se zaměří sdělení doplněné o ilustrativní kazuistiky.

Krátké přednášky

Dr. Seung-Woo Yoo

Ortodontista jako výrobce
S rychlým rozvojem CADCAM technologie se možnost navrhování a výroby ortodontických pomůcek stala dostupnější než kdykoli předtím. Zejména díky 3D tiskárnám, které se staly velmi populárními a cenově dostupnými, jsme nyní schopni vytisknout některé aparáty přímo v naší ordinaci.
Na základě několika klinických příkladů bude popsán pracovní postup digitálního CADCAMu a budou diskutována i jeho omezení.

MDDr. Jiří Hálek

V digitálním světě kupředu dětskými krůčky
Umělá inteligence a digitální technologie obecně mají stále větší uplatnění ve všech oborech medicíny. Softwarové i přístrojové vybavení je výkonnější dostupnější, a proto je v dnešní době přechod k digitální ortodoncii snazší než kdy dříve. Digitální plánování, navigované zavádění kotevních miniimplantátů, 3D tisk všech myslitelných součástek i celých aparátů, to vše jsou věci, které nám usnadňují, zlevňují a zrychlují práci. Přináší to ale také nové problémy a výzvy, se kterými jsme se v čistě „analogové“ době nesetkávali. V přednášce se pokusím vysvětlit, jak digitální technologie mohou pomoci nejen v běžné malé ortodontické praxi, ale i s jakými problémy a zklamáními po počátečním nadšení ze světa neomezených digitálních možností jsem se setkal.

MUDr. Jiří Baumruk, MUDr. Marek Pokorný

Kolik zubů musíme vytrhnout?
Velká část společných parodontologický pacientů má závažné vady skusu, které vedou k přetěžování jednotlivých zubů i skupin zubů dle závažnosti ortodontické vady a progrese onemocnění závěsného aparátu. U většiny takových případů se prolíná parodontologické onemocnění spolu ortodontickou vadou a kazivou destrukcí.
V našem sdělení uvádíme příčiny vzniku a progrese parodontitidy a řešení při různých stupních postižení. Základem úspěchu je najít vhodnou kombinaci léčby jak z pozice parodontologa a ortodontisty, tak i dle možností pacienta. Výsledkem by mělo být zachování co možná největšího počtu zubů, které by bez vhodné léčby byly určené k extrakci. To považujeme za úspěch, ačkoliv se využití implantátů u dospělých pacientů nevyhneme.

Sekce pro ortodontické asistentky

Ranní Blok přednášek

Kateřina Valíková

3. 10. 2024 (8:30–10:00, opakování pro druhou skupinu 15:30–17:00)
Možnosti fyzioterapie v ortodontické praxi

Dopolední Blok přednášek

Bude upřesněno

3. 10. 2024 (10:30–12:00, opakování pro druhou skupinu 13:30–15:00)
KPR a život ohrožující stavy
– Pravidla poskytování první pomoci
– KPR- kardiopulmonální resuscitace
– AED- Automatizovaný externí defibrilátor
– Život ohrožující akutní stavy

Ranní blok přednášek

MUDr. Martina Fráňová

4. 10. 2024 (9:00–10:00)
Anti-aging a neinvazivní estetické korekce

Dopolední blok přednášek

MUDr. Wanda Urbanová Ph.D.

4. 10. 2024 (10:30– 11:10)
Ortodontista je také lékař Role ortodontisty není omezena pouze na estetické korekce úsměvu, ale zahrnuje péči o pacienta v širších souvislostech. Před ortodontickou terapií je důležité znát celkový zdravotní stav jedince, důkladná anamnéza a extraorální i intraorální vyšetření jsou nutností.
Správně indikovaná a provedená ortodontická terapie má pozitivní vliv nejen na kraniofaciální systém, ale i na posturu, dýchání a dobrý pocit jedince. Přednáška upozorňuje, na co vše je třeba brát ohled při plánování a realizaci ortodontické léčby. Na příkladech kazuistik jednotlivých pacientů budou demonstrována úskalí léčby pacientů s komplexními zdravotními obtížemi a kraniofaciálními syndromy.
Ortodontista je více než jen „kosmetický“ specialista. Na pacienta je vždy třeba pohlížet individuálně v širších souvislostech a ortodontickou terapii plánovat v návaznosti na celkový zdravotní stav.

Dopolední blok přednášek

MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D.
MUDr. Ilija Christo Ivanov

4. 10. 2024 (11:10–11:40)
Myofunkční terapie v současnosti